โรงเรียนบ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี)

21
จำนวนนักเรียน
7
ห้องเรียน
2
ครู/บุคลากร
7
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี)
หมู่ที่ 3 ทุ่งเหนือ ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054645569 โทรสาร อีเมล suankhuaen.school@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
1
0
3
3
ประถมศึกษา
6
11
7
18
รวมทั้งหมด
7
11
10
21
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 3 คน

14.29%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 18 คน

85.71%