โรงเรียนบ้านแม่แคม

20
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
3
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่แคม
หมู่ที่ 7 บ้านแม่แคม ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054645144 โทรสาร อีเมล suankhuaen.school@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
4
1
5
ประถมศึกษา
6
9
6
15
รวมทั้งหมด
8
13
7
20
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 5 คน

25.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 15 คน

75.00%