โรงเรียนบ้านนาคูหา

15
จำนวนนักเรียน
6
ห้องเรียน
4
ครู/บุคลากร
6
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาคูหา
หมู่ที่ 5 บ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054066055 โทรสาร อีเมล lannawisdom@yahoo.com
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1054390016

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
1
2
3
ประถมศึกษา
4
5
7
12
รวมทั้งหมด
6
6
9
15
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 3 คน

20.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 12 คน

80.00%