โรงเรียนบ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์)

24
จำนวนนักเรียน
6
ห้องเรียน
2
ครู/บุคลากร
6
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์)
หมู่ที่ 4 บ้านดง ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054645658 โทรสาร อีเมล suankhuaen.school@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
1
1
0
1
ประถมศึกษา
5
12
11
23
รวมทั้งหมด
6
13
11
24
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 1 คน

4.17%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 23 คน

95.83%