โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์)

2
จำนวนนักเรียน
1
ห้องเรียน
2
ครู/บุคลากร
1
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์)
หมู่ที่ 8 บ้านหัวฝาย ตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054651215 โทรสาร - อีเมล -
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (25 มิถุนายน 2564)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
1
2
0
2
รวมทั้งหมด
1
2
0
2
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 คน

100.00%