โรงเรียนบ้านดอนดี(ประชานุกูล)

0
จำนวนนักเรียน
0
ห้องเรียน
0
ครู/บุคลากร
0
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านดอนดี(ประชานุกูล)
หมู่ที่ 7 บ้านดอนดี ตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054624315 โทรสาร อีเมล dondee@phrae1.moe.go.th
เว็บไซต์ dondee.phrae1.in.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (25 มิถุนายน 2564)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
0
0
0
0
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น