โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)

59
จำนวนนักเรียน
10
ห้องเรียน
7
ครู/บุคลากร
10
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งอ่วน ตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054651215 โทรสาร - อีเมล kanjanaram_sc@hotmail.com
เว็บไซต์ kanjana.phrae1.in.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (25 มิถุนายน 2564)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
1
1
1
2
ประถมศึกษา
6
15
16
31
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
20
6
26
รวมทั้งหมด
10
36
23
59
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวกาญจนา กัญจนวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 2 คน

3.39%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 31 คน

52.54%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 26 คน

44.07%