โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)

99
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
13
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
หมู่ที่ 2 แม่หล่าย ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054646030 โทรสาร 054646030 อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
6
19
25
ประถมศึกษา
6
25
25
50
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
16
8
24
รวมทั้งหมด
11
47
52
99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมบูรณ์ จงรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 25 คน

25.25%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 50 คน

50.51%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 24 คน

24.24%