โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์)

21
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
3
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์)
หมู่ที่ 3 แม่หล่ายกาซ้อง ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054646030 โทรสาร 054646030 อีเมล maelai_kasong@yahoo.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
5
2
7
ประถมศึกษา
6
7
7
14
รวมทั้งหมด
8
12
9
21
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมบูรณ์ จงรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 7 คน

33.33%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 14 คน

66.67%