โรงเรียนวัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์)

64
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
10
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนวัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์)
หมู่ที่ 7 บ้านศรีภูมิ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054646029 โทรสาร อีเมล watsripomschool@gmail.com
เว็บไซต์ watsripom.phrae1.in.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
10
5
15
ประถมศึกษา
6
27
22
49
รวมทั้งหมด
8
37
27
64
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอดุลย์ นาเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 15 คน

23.44%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 49 คน

76.56%