โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)

130
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
13
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)
หมู่ที่ 3 บ้านวังช้าง ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054506171 โทรสาร อีเมล wangchangschool@gmail.com
เว็บไซต์ www.wangchang.phrae1.in.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
25
17
42
ประถมศึกษา
6
40
48
88
รวมทั้งหมด
8
65
65
130
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวณัฐพิมล ธรรมสรางกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 42 คน

32.31%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 88 คน

67.69%