โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)

142
จำนวนนักเรียน
9
ห้องเรียน
18
ครู/บุคลากร
9
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)
หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโฮ้ง ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054522377 โทรสาร อีเมล thunghong@phrae1.moe.go.th
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
6
57
30
87
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
34
21
55
รวมทั้งหมด
9
91
51
142
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมานพ บุญทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 87 คน

61.27%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 55 คน

38.73%