โรงเรียนบ้านร่องฟอง

66
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
12
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านร่องฟอง
หมู่ที่ 4 บ้านร่องฟอง ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054651706 โทรสาร อีเมล Rongfongschool@yahoo.com
เว็บไซต์ http://rongfongsc.phrae1.in.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
5
5
10
ประถมศึกษา
6
30
26
56
รวมทั้งหมด
8
35
31
66
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางเมตตา คำหงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 10 คน

15.15%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 56 คน

84.85%