โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง

81
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
12
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง
หมู่ที่ 6 บ้านนาแหลม ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054511941 โทรสาร 054511941 อีเมล rrb@phrae1.moe.go.th
เว็บไซต์ https://sites.google.com/a/phrae1.go.th/rath-rasdr-barung/

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
10
10
20
ประถมศึกษา
6
32
29
61
รวมทั้งหมด
8
42
39
81
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอนุสรณ์ พรมรังกา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 20 คน

24.69%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 61 คน

75.31%