โรงเรียนบ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์)

4
จำนวนนักเรียน
3
ห้องเรียน
2
ครู/บุคลากร
3
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์)
หมู่ที่ 3 บ้านนาแหลม ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054511105 โทรสาร - อีเมล nalam@phrae1.moe.go.th
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
3
2
2
4
รวมทั้งหมด
3
2
2
4
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 4 คน

100.00%