โรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)

8
จำนวนนักเรียน
4
ห้องเรียน
3
ครู/บุคลากร
4
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)
หมู่ที่ 1 บ้านน้ำโค้ง ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ - โทรสาร - อีเมล watnamklong@phrae1.moe.go.th
เว็บไซต์ http://wnk1.phrae1.in.th/

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
4
3
5
8
รวมทั้งหมด
4
3
5
8
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 8 คน

100.00%