โรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา)

48
จำนวนนักเรียน
9
ห้องเรียน
9
ครู/บุคลากร
9
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา)
หมู่ที่ 12 บ้านสุพรรณ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054522940 โทรสาร 054522940 อีเมล suphrae1.moe.go.th
เว็บไซต์ suphan.phrae1.in.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
6
19
11
30
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
11
7
18
รวมทั้งหมด
9
30
18
48
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวี มะทะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 30 คน

62.50%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 18 คน

37.50%