โรงเรียนบ้านในเวียง

51
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
7
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านในเวียง
หมู่ที่ 7 บ้านร่องซ้อและบ้านร้องสองแคว ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054511350 โทรสาร 054511350 อีเมล naiwiang@phrae1.moe.go.th
เว็บไซต์ https://www.facebook.com/bannaiwiang

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
2
4
6
ประถมศึกษา
6
19
26
45
รวมทั้งหมด
8
21
30
51
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุรพล แก้วติน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 6 คน

11.76%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 45 คน

88.24%