โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)

62
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
5
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)
หมู่ที่ 8 เหมืองหม้อ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054506745 โทรสาร - อีเมล maungmoe@phrae1.moe.go.th
เว็บไซต์ muangmorschool.phrae1.in.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
8
9
17
ประถมศึกษา
6
25
20
45
รวมทั้งหมด
8
33
29
62
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอุดมพร ถิ่นทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 17 คน

27.42%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 45 คน

72.58%