โรงเรียนบ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา)

0
จำนวนนักเรียน
0
ห้องเรียน
1
ครู/บุคลากร
0
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา)
หมู่ที่ 2 บ้านปทุม ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054522916 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
0
0
0
0
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น