โรงเรียนวัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์)

30
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
9
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนวัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์)
หมู่ที่ 6 เหมืองค่า ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054623547 โทรสาร อีเมล meungka@phrae1.moe.go.th
เว็บไซต์ wmkschool.phrae1.in.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
3
2
5
ประถมศึกษา
6
17
8
25
รวมทั้งหมด
8
20
10
30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 5 คน

16.67%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 25 คน

83.33%