โรงเรียนบ้านกาซ้อง

41
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
2
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านกาซ้อง
หมู่ที่ 9 กาซ้อง ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054522900 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
7
5
12
ประถมศึกษา
6
15
14
29
รวมทั้งหมด
8
22
19
41
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 12 คน

29.27%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 29 คน

70.73%