โรงเรียนโรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

1,311
จำนวนนักเรียน
40
ห้องเรียน
62
ครู/บุคลากร
40
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนโรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
หมู่ที่ - - ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054511101 โทรสาร 054533514 อีเมล Methang@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.methang.ac.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
6
60
45
105
ประถมศึกษา
34
558
648
1,206
รวมทั้งหมด
40
618
693
1,311
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 105 คน

8.01%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1206 คน

91.99%