โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์)

52
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
10
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์)
หมู่ที่ 2 น้ำชำ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054-649623 โทรสาร อีเมล ncschool054@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
6
5
11
ประถมศึกษา
6
22
19
41
รวมทั้งหมด
8
28
24
52
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธีรพงศ์ ซื่อตรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 11 คน

21.15%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 41 คน

78.85%