โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)

67
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
11
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยม้า ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 0899554267 โทรสาร อีเมล huaima205@gmail.com
เว็บไซต์ www.huaimasc.com

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
11
11
22
ประถมศึกษา
6
25
20
45
รวมทั้งหมด
8
36
31
67
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายจรัญ พันธ์กสิกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 22 คน

32.84%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 45 คน

67.16%