โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์)

38
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
5
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์)
หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งล้อม ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054649621 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์ www.thunglom.ac.th/

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
3
6
9
ประถมศึกษา
6
15
14
29
รวมทั้งหมด
8
18
20
38
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายรณยุทธ์ วงศ์พยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 9 คน

23.68%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 29 คน

76.32%