โรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์)

5
จำนวนนักเรียน
4
ห้องเรียน
1
ครู/บุคลากร
4
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์)
หมู่ที่ 5 ศรีสิทธิ์ ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054649978 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
1
0
1
1
ประถมศึกษา
3
2
2
4
รวมทั้งหมด
4
2
3
5
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 1 คน

20.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 4 คน

80.00%