โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล)

70
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
8
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล)
หมู่ที่ 4 บ้านปง ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054649616 โทรสาร - อีเมล
เว็บไซต์ pongpom.phrae1.in.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
8
10
18
ประถมศึกษา
6
37
15
52
รวมทั้งหมด
8
45
25
70
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนายณรงค์ ไชยเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 18 คน

25.71%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 52 คน

74.29%