โรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)

50
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
6
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)
หมู่ที่ 3 บ้านวังหงส์ ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054644333 โทรสาร 054644333 อีเมล wonghong@phrae.moe.go.th
เว็บไซต์ wanghongsc.phrae1.in.th/

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
5
7
12
ประถมศึกษา
6
21
17
38
รวมทั้งหมด
8
26
24
50
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรีไชยชาญ มณีกาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 12 คน

24.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 38 คน

76.00%