โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล)

11
จำนวนนักเรียน
4
ห้องเรียน
5
ครู/บุคลากร
4
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล)
หมู่ที่ 5 บ้านเวียงตั้ง ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054644161 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
4
4
7
11
รวมทั้งหมด
4
4
7
11
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 11 คน

100.00%