โรงเรียนบ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา)

41
จำนวนนักเรียน
7
ห้องเรียน
4
ครู/บุคลากร
7
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา)
หมู่ที่ 1 บ้านนันทราม ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054523797 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
2
5
7
ประถมศึกษา
5
14
20
34
รวมทั้งหมด
7
16
25
41
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชำนาญ แปงเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 7 คน

17.07%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 34 คน

82.93%