โรงเรียนบ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง)

24
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
3
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง)
หมู่ที่ 5 บ้านท่าขวัญ ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054644333 โทรสาร 054644333 อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
4
2
6
ประถมศึกษา
6
11
7
18
รวมทั้งหมด
8
15
9
24
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 6 คน

25.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 18 คน

75.00%