โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)

445
จำนวนนักเรียน
18
ห้องเรียน
29
ครู/บุคลากร
18
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)
หมู่ที่ 1 บ้านร้องกวาง ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 054597359 โทรสาร 054596309 อีเมล jantimakom@gmail.com
เว็บไซต์ ?http://www.phrael.net/

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
6
74
67
141
ประถมศึกษา
12
167
137
304
รวมทั้งหมด
18
241
204
445
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 141 คน

31.69%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 304 คน

68.31%