โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)

121
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
17
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)
หมู่ที่ 1 บ้านแม่ทราย ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 054654064 โทรสาร 054654064 อีเมล boonrat@mss.ac.th
เว็บไซต์ www.mss.ac.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
10
7
17
ประถมศึกษา
6
39
25
64
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
20
20
40
รวมทั้งหมด
11
69
52
121
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสงวน จันทอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 17 คน

14.05%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 64 คน

52.89%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 40 คน

33.06%