โรงเรียนบ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์)

4
จำนวนนักเรียน
1
ห้องเรียน
3
ครู/บุคลากร
1
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์)
หมู่ที่ 3 แม่ยางโพธิ์ ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 054596595 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
1
1
3
4
รวมทั้งหมด
1
1
3
4
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 4 คน

100.00%