โรงเรียนบ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง)

1
จำนวนนักเรียน
1
ห้องเรียน
0
ครู/บุคลากร
1
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง)
หมู่ที่ 5 บ้านวังโป่ง ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 054597033 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
1
0
1
1
รวมทั้งหมด
1
0
1
1
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1 คน

100.00%