โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)

42
จำนวนนักเรียน
6
ห้องเรียน
5
ครู/บุคลากร
6
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)
หมู่ที่ 2 ผาราง ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 0932526191 โทรสาร - อีเมล parang01@gmail.com
เว็บไซต์ parang.phrae1.in.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
6
23
19
42
รวมทั้งหมด
6
23
19
42
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนิสากร ศรียงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 42 คน

100.00%