โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์)

10
จำนวนนักเรียน
5
ห้องเรียน
2
ครู/บุคลากร
5
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์)
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งศรี ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 054597049 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
5
5
5
10
รวมทั้งหมด
5
5
5
10
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 10 คน

100.00%