โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)

189
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
16
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)
หมู่ที่ 6 บ้านแม่ยางเปี้ยว ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 054654670 โทรสาร 054654670 อีเมล shirew666@gmail.com
เว็บไซต์ https://sites.google.com/site/maeyangpieo2016/

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
11
8
19
ประถมศึกษา
6
61
42
103
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
36
31
67
รวมทั้งหมด
11
108
81
189
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุวิทย์ แบ่งทิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 19 คน

10.05%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 103 คน

54.50%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 67 คน

35.45%