โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์)

22
จำนวนนักเรียน
7
ห้องเรียน
5
ครู/บุคลากร
7
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์)
หมู่ที่ 2 แม่ยางยวง ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 0898548394 โทรสาร - อีเมล Banmaeyangyoung@hotmail.com
เว็บไซต์ http://obec.go.th/myy

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
1
3
0
3
ประถมศึกษา
6
11
8
19
รวมทั้งหมด
7
14
8
22
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 3 คน

13.64%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 19 คน

86.36%