โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์)

91
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
9
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์)
หมู่ที่ 5 บ้านแม่ยางร้อง ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 0931389729 โทรสาร อีเมล maeyangrong@phrae1.moe.go.th
เว็บไซต์ http://school.obec.go.th/myrongphrae

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
9
10
19
ประถมศึกษา
6
30
42
72
รวมทั้งหมด
8
39
52
91
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธวัชชัย วังคะออม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 19 คน

20.88%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 72 คน

79.12%