โรงเรียนบ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์)

12
จำนวนนักเรียน
5
ห้องเรียน
2
ครู/บุคลากร
5
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์)
หมู่ที่ 4 บ้านดอนชุม ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 054520165 โทรสาร อีเมล donchum@phare1.moe.go.th
เว็บไซต์ http://donchum.phare.in.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
1
3
0
3
ประถมศึกษา
4
2
7
9
รวมทั้งหมด
5
5
7
12
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 3 คน

25.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 9 คน

75.00%