โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล)

88
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
9
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล)
หมู่ที่ 8 แม่ยาง ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 054548242 โทรสาร 0 อีเมล maeyangtan@phrae1.moe.go.th
เว็บไซต์ mytschool.phrae1.in.th/

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
8
6
14
ประถมศึกษา
6
26
22
48
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
17
9
26
รวมทั้งหมด
11
51
37
88
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุวรรณ หลายกิจพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 14 คน

15.91%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 48 คน

54.55%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 26 คน

29.55%