โรงเรียนบ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ)

12
จำนวนนักเรียน
7
ห้องเรียน
1
ครู/บุคลากร
7
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ)
หมู่ที่ 4 แม่ยางโทน ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 054596122 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
3
0
3
ประถมศึกษา
5
5
4
9
รวมทั้งหมด
7
8
4
12
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 3 คน

25.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 9 คน

75.00%