โรงเรียนบ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา)

19
จำนวนนักเรียน
7
ห้องเรียน
1
ครู/บุคลากร
7
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา)
หมู่ที่ 2 หนองเจริญ ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 054548243 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
3
5
8
ประถมศึกษา
5
4
7
11
รวมทั้งหมด
7
7
12
19
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 8 คน

42.11%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 11 คน

57.89%