โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร

125
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
18
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร
หมู่ที่ 1 บ้านอ้อย ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 054649620 โทรสาร 054649620 อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
10
6
16
ประถมศึกษา
6
30
23
53
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
35
21
56
รวมทั้งหมด
11
75
50
125
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนพร ชาติสิงห์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 16 คน

12.80%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 53 คน

42.40%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 56 คน

44.80%