โรงเรียนบ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง)

20
จำนวนนักเรียน
6
ห้องเรียน
2
ครู/บุคลากร
6
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง)
หมู่ที่ 14 บ้านเวียง ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 054649620 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
4
4
8
ประถมศึกษา
4
7
5
12
รวมทั้งหมด
6
11
9
20
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 8 คน

40.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 12 คน

60.00%