โรงเรียนบ้านป่ากล้วย

28
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
2
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านป่ากล้วย
หมู่ที่ 12 บ้านป่ากล้วยใหม่ ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 054649620 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
5
3
8
ประถมศึกษา
6
11
9
20
รวมทั้งหมด
8
16
12
28
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 8 คน

28.57%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 20 คน

71.43%