โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย

47
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
5
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย
หมู่ที่ 5 ปากห้วยอ้อย ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 054550014 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
2
6
8
ประถมศึกษา
6
18
21
39
รวมทั้งหมด
8
20
27
47
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวศิริขวัญ ปัดเปา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 8 คน

17.02%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 39 คน

82.98%