โรงเรียนบ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์)

26
จำนวนนักเรียน
7
ห้องเรียน
2
ครู/บุคลากร
7
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์)
หมู่ที่ 4 บุญเริง ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 054649620 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
6
4
10
ประถมศึกษา
5
11
5
16
รวมทั้งหมด
7
17
9
26
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 10 คน

38.46%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 16 คน

61.54%